Leveringsvoorwaarden InXpress Nederland

InXpress Algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden")

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door InXpress worden geleverd.

BELANGRIJKE MEDEDELING

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van InXpress stemt u namens uzelf en namens iemand anders die een belang heeft in de zending ermee akkoord dat deze onderstaande algemene voorwaarden van toepassing zijn vanaf het moment dat de vervoerder de zending aanvaardt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door een bevoegde officier van InXpress.

"Verzending" betekent alle documenten, pakketten, pakjes of zware vrachtzendingen die onder een enkele vrachtbrief reizen met een Vervoerspartner van InXpress, zodat de factuur voor die verzending afkomstig is van InXpress. Elke zending mag worden vervoerd op basis van beperkte aansprakelijkheid, zoals hierin wordt beschreven.

"Vervoerder" betekent een transportbedrijf dat Zendingen ophaalt, transporteert en levert.

"InXpress" betekent InXpress Global, Ltd., een gelieerde onderneming van InXpress en een Master Franchise, Licentienemer of franchisenemer van InXpress.

"U", "Uw" of "Uzelf" betekent uw bedrijf en U als een geautoriseerde vertegenwoordiger van uw bedrijf.

1. InXpress-account

Wanneer u de diensten van InXpress gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger van uw bedrijf bent en dat u een account opent met InXpress voor uw bedrijf. Door diensten van InXpress You en uw bedrijf te bestellen, moet u begrijpen dat InXpress geen transportbedrijf is. U ontvangt geen transportdiensten rechtstreeks van InXpress, maar u krijgt korting op facturen van InXpress voor verzendingsdiensten die door een vervoerder of vervoerders worden geleverd.

U gaat akkoord met de algemene voorwaarden in de InXpress Account-applicatie. U stemt ermee in dat de informatie die wordt verstrekt in de InXpress Account-app, bedoeld is om krediet te krijgen en dat de waarheid klopt. Door de InXpress-accountapp te ondertekenen, machtigt u InXpress om de verstrekte referenties met betrekking tot uw krediet- en financiële verantwoordelijkheid te onderzoeken.

InXpress kan uw account te allen tijde annuleren zonder voorafgaande kennisgeving aan u om welke reden of zonder reden. U gaat ermee akkoord dat als het account wordt geannuleerd u betaalt voor alle zendingen die onder het account worden gemaakt, zelfs als deze na de annuleringsdatum worden gefactureerd.

2. Onderhevig aan de algemene voorwaarden van vervoerders

U stemt ermee in dat alle zendingen onderhevig zijn aan de algemene voorwaarden van de vervoerders, evenals deze algemene voorwaarden. Elke Vervoerder heeft specifieke beperkingen en verboden waarmee U akkoord gaat om bekend te raken met het aanbieden van Zendingen aan Vervoerders. U stemt ermee in alle bepalingen en voorwaarden van de Vervoerders, die beschikbaar zijn op hun websites en / of luchtvrachtbrieven of BOL, te bekijken en na te leven. U garandeert InXpress en de Vervoerder dat alle door u verstrekte informatie waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig is, dat de Zending in een beveiligd gebouw door Uw werknemers is opgesteld, dat U betrouwbaar personeel hebt gebruikt om de Zending voor te bereiden, dat U de Zending hebt beschermd tegen ongeoorloofde interferentie tijdens de voorbereiding, opslag en transport naar de Vervoerder, dat de Verzending correct is gemarkeerd en geadresseerd, dat aan alle van toepassing zijnde douane-, import-, export- en andere wetten en voorschriften is voldaan en dat de vrachtbrief is ondertekend door U of Uw bevoegde vertegenwoordiger .

3. Tarieven

U gaat ermee akkoord dat de tarieven die door InXpress worden verstrekt alleen voor u zijn en dat u andere bedrijven de tarieven niet zult laten gebruiken zonder toestemming van InXpress. U gaat ermee akkoord de services van InXpress niet door te verkopen aan andere bedrijven en u stemt ermee in om InXpress onmiddellijk op de hoogte te stellen als een ander bedrijf uw InXpress-account gebruikt. Deze tarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze tarieven kunnen ook worden gewijzigd als de kenmerken van de werkelijke verzending afwijken van die welke door u zijn gerapporteerd, zoals gewicht, dimensie, grondstof en andere voorwaarden die niet nauwkeurig zijn beschreven op het moment dat de zending wordt verwerkt.

De tarieven die worden getoond in Webship zijn geldig voor ongevaarlijke handelsgoederen en onbederfelijke handelswaar. Eventuele afgegeven transittijden zijn indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Tarieven zijn excl. Invoerrechten, BTW en eventuele bijkomende kosten zoals extra handelingen, afgelegen gebieden en douaneformaliteiten.

Hoewel wij ons uiterste best doen om de tarieven en toeslagen van carriers zo juist mogelijk te presenteren, kunnen er additionele toeslagen of afwijkingen ontstaan die wij in voorkomend zullen doorbelasten.

4. Verpakking

U erkent dat u de zending op de juiste manier hebt verpakt om veilig transport met normale zorg tijdens het transport te verzekeren en dat de zending voldoet aan de vereisten van de transporteurs en industrienormen voor het verpakken van dergelijke goederen voor transport, zoals beschreven in de voorwaarden en bepalingen van de aanbieder. Verder erkent u dat de inhoud van de zending niet beschadigd was en vóór de verzending in goede staat verkeerde, tenzij u voorafgaand aan verzending anderszins hebt opgemerkt en dat u niets hebt gedaan om de inhoud van de zending of mogelijke schade aan de inhoud te verbergen. van de Zending voordat de Zending wordt aangeboden aan de Vervoerder of daarna.

5. Verlies of schadeclaims

U stemt ermee in dat InXpress uitsluitend optreedt als een "rekening van derden" en geen uitdrukkelijke of impliciete aansprakelijkheid heeft voor verzendingen en / of opslag van goederen bij derden. U gaat ermee akkoord dat InXpress niet heeft aangegeven of geïmpliceerd dat InXpress een Carrier is, of een specifieke Carrier vertegenwoordigt.

U stemt ermee in dat elke servicestoring, late vracht, verlies of schadeclaim direct wordt afgehandeld door de Vervoerder die de Zending vervoerde en dat de betaling aan InXpress niet onderworpen is aan of afhankelijk is van de vereffening door een Vervoerder of de weigering om een ​​claim te betalen. U erkent en gaat ermee akkoord dat InXpress een ondersteunings- en technologiebedrijf is en geen transportbedrijf is en dat alleen de Vervoerder aansprakelijk kan worden gesteld voor serviceclaims.

6. Verzekering

U begrijpt dat en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het regelen van eventuele verzendvertragingen of beschadiging van de dekking rechtstreeks bij de vervoerder voor Zendingen geboekt via InXpress. InXpress is niet verantwoordelijk voor schade aan de lading, vertraging of verlies van Zendingen die door een InXpress-vervoerder worden verplaatst. U kunt via de website van InXpress een zendinggarantieproduct selecteren via FreightSafe, maar InXpress is niet verplicht om deze service te verlenen. Het FreightSafe-product is een transportservicegarantie en geen verzekering. FreightSafe is niet in alle landen beschikbaar. Vraag uw lokale InXpress-kantoor voor meer informatie. Als u voor het FreightSafe-product kiest, zijn de algemene voorwaarden die op de InXpress-website staan, van toepassing. Als u ervoor kiest om de zending niet te verzekeren, stemt u ermee in de standaard aansprakelijkheid van de vervoerder te accepteren, indien deze door de vervoerder wordt verleend, overeenkomstig hun algemene voorwaarden. U gaat er verder mee akkoord om de beslissing van de Vervoerder, of u nu kiest voor een verzekering of niet, als volledige en definitieve oplossing van uw claim te accepteren.

7. Douaneafhandeling

De Vervoerder verwerkt uw zending voor inklaring in het land van bestemming. Inklaringprocedures kunnen in verschillende landen sterk uiteenlopen. U stemt ermee in dat de betaling aan InXpress niet onderworpen is aan of afhankelijk is van enige actie of vertraging van de douaneambtenaren.

8. Betaling

U stemt ermee in om InXpress binnen 14 dagen VANAF DATUM VAN FACTUUR te betalen, met uitzondering van facturen voor Rechten en Belastingen waarvan u akkoord gaat onmiddellijk te betalen bij ontvangst van de factuur. U gaat ermee akkoord dat in het geval uw account niet wordt betaald volgens de bovenstaande voorwaarden of zoals beschreven op de factuur, uw kortingen mogelijk worden verlaagd, waardoor de verzendkosten kunnen stijgen, op alle delinquente bedragen die meer dan 30 dagen te laat zijn. U stemt er ook mee in dat InXpress mogelijk het verzenden van zendingen en vracht heeft beperkt totdat uw rekening actueel is en dat alle kosten van het verzamelen, inclusief redelijke advocaatkosten, ook voor uw rekening komen. Rechten en heffingen kunnen tot 6 maanden na factuurdatum zijn. Betalingsvoorwaarden voor InXpress worden niet verlengd vanwege lopende problemen met providers. Ondanks instructies voor het innen van betalingen van een derde of uw verwarring over wie u moet betalen, stemt u ermee in verantwoordelijk te blijven voor het betalen van uw InXpress-factuur binnen de bovenstaande voorwaarden.

9. Beveiliging

U stemt ermee in om goederen en materialen te verzenden in overeenstemming met de vereisten van de Vervoerder en beveiligingsbeperkingen die van kracht waren op het moment van verzending. U verzendt alleen goederen en materialen die u bezit of die afkomstig zijn van u of uw bedrijf.

10. Gevaarlijke goederen

Als u gevaarlijke goederen verzendt, zoals gedefinieerd door de Vervoerder, stemt u in met alle bepalingen en voorwaarden van de Vervoerder met betrekking tot deze artikelen, inclusief, maar niet beperkt tot, de juiste verpakking, voorbereiding op vervoer, training en bijstelling van werknemers en papierwerkvereisten. Verder verklaart u dat uw werknemers goed zijn opgeleid in het omgaan met en vervoeren van deze artikelen en op verzoek certificatie en ander papierwerk zullen presenteren. In het geval van een schending van enige vereiste met betrekking tot gevaarlijke goederen gaat u ermee akkoord InXpress te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle verlies en aansprakelijkheid die voortvloeien uit genoemde verzending (en) en / of schending.

11. Diversen

Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, zijn er geen andere garanties, expliciet of impliciet, uit hoofde van wet of anderszins, van de diensten geleverd door een bepaald doel of voortkomend uit een handelwijze of gebruik of handel. InXpress heeft geen andere aansprakelijkheid jegens u in verband met de geleverde diensten, inclusief zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, alle aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of enig letsel of schade aan personen en eigendommen. InXpress is niet aansprakelijk voor goederen of materialen die door verzending zijn beschadigd. Daarnaast is InXpress niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit omstandigheden buiten haar macht. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: elektrische of magnetische schade aan, wissen van, elektronische of fotografische afbeeldingen, gegevens of opnamen; daden van God, handelingen van openbare autoriteiten handelend met feitelijk of schijnbaar gezag; handelen of nalaten van douane of soortgelijke autoriteiten door u verstrekte onvoldoende informatie; de toepassing van beveiligingsvoorschriften opgelegd door de overheid; een overheidsinstelling houdt; rellen, stakingen of andere arbeidsconflicten; maatschappelijke onrust; industriële actie 'verstoringen van welke aard dan ook in lucht- of grondvervoersnetwerken zoals weersverschijnselen en natuurrampen.

Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden of bepalingen die aan u worden verstrekt door iedereen bij InXpress, tenzij schriftelijk.

Elke claim die u tegen InXpress maakt met betrekking tot door InXpress of een Vervoerder geleverde diensten moet schriftelijk worden gedaan en aan InXpress worden geleverd binnen de voorwaarden die door de Vervoerder worden vereist of binnen 14 dagen na de datum van de factuur, afhankelijk van wat eerder is, en elke claim die niet is gedaan of is aangemeld zoals hierboven zal geacht worden te zijn vervallen en absoluut uitgesloten behalve wanneer U kunt aantonen dat het onmogelijk voor U was om aan deze tijdslimiet te voldoen en dat U de claim hebt ingediend zodra het redelijkerwijs mogelijk was voor U om te doen zo.

Niettegenstaande het voorgaande, zal InXpress in ieder geval ontslagen worden van alle aansprakelijkheid, hoe dan ook, met betrekking tot enige diensten die door InXpress of een Vervoerder aan u worden geleverd, tenzij er een rechtszaak wordt ingesteld en schriftelijke kennisgeving hiervan aan InXpress wordt gegeven binnen 6 maanden vanaf de datum waarop het evenement plaatsvindt. of voorval waarvan wordt beweerd dat het aanleiding geeft tot actie tegen InXpress.

Elk geschil dat voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze Algemene voorwaarden is van toepassing ten behoeve van InXpress, voor de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van en onder het recht van het land of de staat van de betrokken partij bij de zending die verantwoordelijk is voor de betaling van de InXpress-factuur en de genoemde partij zich onherroepelijk onderwerpt aan een dergelijk rechtsgebied, tenzij dit in strijd is met toepasselijke wetgeving.

Het advies en de informatie die u door InXpress wordt verstrekt, wordt u alleen verstrekt en u gaat ermee akkoord dergelijke adviezen of informatie niet aan derden door te geven zonder de schriftelijke toestemming van InXpress. U stemt ermee in om InXpress te vrijwaren tegen alle verlies en geleden schade als gevolg van uw schending van deze vereiste.

U stemt in met het gebruik, de publicatie en de verwerking van de informatie in Uw Accountapplicatie door InXpress, haar franchisenemers, Vervoerders en andere verkopers die om deze informatie zouden kunnen vragen om U verder te helpen bij Uw transportbehoeften. InXpress zal uw informatie niet delen met andere personen dan gelieerde bedrijven die banden hebben met InXpress. Alle informatie wordt veilig opgeslagen in overeenstemming met de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg de onderstaande links voor het beleid van InXpress met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

https://nl.inxpress.com/informatie-beveiligingsbeleid/ 
https://nl.inxpress.com/privacy-verklaring/
https://nl.inxpress.com/cookie-policy/

Door de InXpress-website te gebruiken, erkent u dat u het InXpress-beleid met betrekking tot AVG  hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling heeft geen invloed op enig ander deel van deze Algemene voorwaarden.

U hebt kennis genomen van en stemt in met al deze InXpress-voorwaarden en erkent dat u de algemene voorwaarden van de Vervoerder hebt gelezen en ermee akkoord gaat.